“Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat”

22. Tumhe Kaun Kaun se Vishay