Dasbodh Shlok Competition

Miss Shambhavi Deshpande 8  B   won the second place in Dasbodh Shlok Competition organized by Gomantak Sanskrutotejak Mandal Sanchalit Shaankar  patshala Kavlem

Miss Vaidehi Shet Verekar  8 A   won the third  place in Dasbodh Shlok Competition organized by Gomantak Sanskrutotejak Mandal Sanchalit Shaankar  patshala Kavlem

Mast Gurudas Nasnodkar 5 B    won the First place in Dasbodh Shlok Competition organized by Gomantak Sanskrutotejak Mandal Sanchalit Shaankar  patshala Kavlem

Miss Aarya Manerikar 7 A    won the Consolation  place in Dasbodh Shlok Competition organized by Gomantak Sanskrutotejak Mandal Sanchalit Shaankar  patshala Kavlem