“Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat”

21. Tumhari Kaksha Me Kitne Chhatra