“Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat”

24. Kya Tum Sab Milkar