Mast. Swaresh Sunil Parab & Mast. Sri Ganesh Prakash Sawant won 1st. place at All Goa Astronomy Quiz