Miss. Saisha Diukar secured 1st place at National Level Kala Utsava