Miss. Shambhavi Soman secured 3rd place for Elocution at Lokotsava 2022